ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля

Посилання

Оцінка впливу на довкілля (далі – ОВД) згідно європейського підходу, перенесеного до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», є процедурою, за допомогою якої вплив на довкілля планованої діяльності, враховується компетентним органом під час прийняття рішення про погодження такої діяльності.

Етапи оцінки впливу на довкілля

Відповідно до закону ОВД – це адміністративна процедура, яка має чітко визначені етапи (частина 1 статті 2 Закону), а саме:

1. Звіт з оцінки впливу на довкілля включає:

1) опис планованої діяльності, зокрема:

додаються:

 • викопіювання з генерального плану, зонінгу або детального плану території
 • та ситуаційна схема з нанесеними джерелами впливу на довкілля;
 • відомості за підписом суб’єкта господарювання про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності, разом з копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на виробничі площі (приміщення);

додаються у разі наявності:

 • документи, які підтверджують право користування (власності) земельною ділянкою,
 • та/або документи, що підтверджують відповідність планованої діяльності затвердженій містобудівній документації відповідно до вимог законодавства;

наприклад,

 • виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати (додається у разі наявності інформація про інженерне забезпечення об’єкта, в тому числі водопостачання та водовідведення);

2) опис виправданих альтернатив

наприклад,

 • географічного та/або технологічного характеру) планованої діяльності,
 • основних причин обрання запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків
 • (додається у разі наявності ситуаційна карта-схема з нанесеними альтернативними варіантами);

3) Опис поточного стану довкілля та його ймовірної зміни без провадження планованої діяльності

Опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його ймовірної зміни без провадження планованої діяльності в межах того, наскільки природні зміни від базового сценарію можуть бути оцінені на основі доступної екологічної інформації та наукових знань

додаються у разі наявності:

 • довідка щодо величин фонових концентрацій забруднюючих речовин,
 • довідка з гідрометеоцентру щодо метеорологічної характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері для визначеної місцевості);

4) Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності

Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів, у тому числі

5) Опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності

Опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема

6) Опис методів прогнозування

опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливу на довкілля, зазначеного у підпункті 5 цього пункту, та припущень, покладених в основу такого прогнозування, а також використовувані дані про стан довкілля

(додається у разі наявності

 • копія атестата про акредитацію лабораторії, яка проводила дослідження,
 • та копія договору);

7) Опис передбачених заходів

опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

8) Опис очікуваного негативного впливу від НС

опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій, заходів запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходів реагування на надзвичайні ситуації;

9) Опис труднощів

визначення усіх труднощів (технічних недоліків, відсутності достатніх технічних засобів або знань), виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля;

10) Зауваження і пропозиції громадськості

усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

(додається таблиця з інформацією про повне врахування, часткове врахування чи обґрунтоване відхилення суб’єктом господарювання зауважень і пропозицій громадськості, наданих у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації);

11) Зміст програм моніторингу та контролю

стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності, а також (за потреби) планів післяпроектного моніторингу;

12) Резюме нетехнічного характеру інформації

резюме нетехнічного характеру інформації, зазначеної у підпунктах 1-11 цього пункту, розраховане на широку аудиторію;

13) Список посилань

список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для описів та оцінок, що містяться у звіті з оцінки впливу на довкілля.