Проектування розділу системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей

Підстави для проектування

Стаття 53 Кодексу цивільного захисту

На об’єктах підвищеної небезпеки з метою своєчасного виявлення на них загрози виникнення надзвичайних ситуацій та здійснення оповіщення персоналу та населення, яке потрапляє в зону можливого ураження, створюються та функціонують автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення (далі – автоматизовані системи).

На гідротехнічних спорудах Дніпровського та Дністровського каскадів та в зонах їх можливого катастрофічного затоплення, на атомних електростанціях, магістральних аміакопроводах, нафто- та газопроводах створюються і функціонують автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та спеціальні системи оповіщення.

На об’єктах з масовим перебуванням людей створюються та функціонують об’єктові системи оповіщення.

Cтаття 16 Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, завт. постановою КМУ від 27 вересня 2017 р. № 733

Об’єктові системи оповіщення створюються і функціонують на :

Об’єктові системи оповіщення забезпечують оповіщення керівників та інших працівників об’єкта, осіб, які постійно або тимчасово перебувають на території об’єкта або в його охоронних зонах, про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Проектування, створення (реконструкція) та забезпечення функціонування об’єктової системи оповіщення здійснюється на підставі рішення керівника об’єкта з її обов’язковою інтеграцією до відповідної місцевої та територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

До складу об’єктової системи оповіщення входять спеціалізовані технічні засоби попередження та інформування населення в місцях масового перебування людей та інші технічні засоби оповіщення.

Згідно з п. 5 розділу ІІ «Правил пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А.101-0101-21015), до об’єктів з масовим перебуванням людей відносяться об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або такі, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 осіб.

Вимоги до джерел первинної інформації

Як джерела первинної інформації (ДПІ) на виробничому майданчику можуть використовуватися автоматичні датчики (первинні перетворювачі) чи існуючі контрольно-вимірювальні прилади промислової автоматики виробничому майданчику.

Засоби вимірювальної техніки, які застосовують як ДПІ, повинні мати достатню для реєстрування значень параметрів чутливість – не гірше ніж 0,05 від граничних значень.

Межа допустимої відносної основної похибки засобів вимірювальної техніки повинна бути не більше ніж ±25%.

Під час проектування місць встановлення автоматичних датчиків-газоаналізаторів необхідно керуватися вимогами ВСН 64-80.

Ступінь захисту ДПІ обрати відповідно до вимог ПУЕ

Зони контролю, вид ДПІ, контрольовані параметри та режим інформування СРВНСО обслуговуючого персоналу зазначений у розділі інформаційне забезпечення.

Вимоги до складових СРВНСО

СРВНСО повинна бути створена на базі сучасних апаратно-програмних засобів та мати такі базові зв'язані блоки (підсистеми) відповідно до вимог ДБН В.2.5-76:2014 та СОУ МНС 75.2-00013528-003:2011, а саме:

СРВНСО повинна бути підключена до пульту централізованого спостереження (ПЦС) для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за її технічним станом, а також для прийняття від СРВНСО та передавання (ретрансляції) тривожних сповіщень про загрозу або виникнення НС до систем вищого рівня реагування.

СРВНСО повинна бути підключена до ПЦС https://yoopl.net (виробник НВФ "Інтелект", Україна).

Вимоги до ручних сповіщувачів

Сповіщення про виявлення обслуговуючим персоналом небезпеки виникнення НС може забезпечуватися за допомогою застосування засобів ручного сповіщення (РС). РС використовуються як додаткові ДПІ.

При проектуванні необхідно врахувати наступне:

При необхідності, передбачити установку знаків з написом "ТРИВОГА!" та стрілкою, що вказує на розміщення конкретного РС. Знаки виконати відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007.

Вимоги до моноблоків СОЛА

Центральною підсистемою СРВНСО має бути моноблок СОЛА (виробник НВФ "Інтелект", Україна) або група таких пристроїв, що з'єднанні в мережу та виконують функції зазначені в СОУ МНС 75.2-00013528-003:2011 таких пристроїв як: комунікаційні пристрої, пульти керування зональним оповіщенням, пристрої оповіщення.

Моноблок(и) СОЛА повинні:

Моноблок(и) СОЛА повинні включати в себе:

Модемний пристрій

Модемний пристрій повинен виконувати такі функції:

Блок зонального оповіщення

Блок зонального оповіщення моноблоку СОЛА повинен забезпечувати трансляцію спеціальних мовних повідомлень (далі трансляція) через трансляційну мережу в одній або декількох зонах оповіщення, а саме:

Вимоги до трансляційної мережі

Для своєчасного оповіщення працюючого персоналу та відвідувачів виробничого майданчику про виникнення надзвичайної ситуації необхідно створити трансляційну мережу.

Трансляційна мережа повинна задовольняти наступним вимогам:

АС повинні задовольняти наступним вимогам:

Вимоги до пультів керування СРВНСО

Пульт керування повинен бути створений на базі комп'ютера з монітором та блоком безперебійного живлення. На комп'ютері повинне бути встановлене спеціалізоване програмне забезпечення ПО СОВАЛАЙЗЕР виробництва НВФ "Інтелект".

Загальні вимоги до пульту керування:

Пульт повинен реалізувати людиномашинний інтерфейс взаємодії з диспетчером. Для реалізації людиномашинного інтерфейсу у пульта повинні бути органи керування (пристрої введення даних), що можуть бути представлені у вигляді функціональних або алфавітно-цифрових клавіатур, різних видів маніпуляторів (наприклад, "миша", світлове перо, сенсорний пристрій вказування).

Обов'язковими є органи управління для ручного запуску/зупинення систем оповіщення про НС або її загрозу. Органи управління пульту повинні відповідати ДСТУ IEC 60447.

Пульт керування СРВНСО повинен виконувати такі функції:

Вимоги до каналів зв’язку, інтерфейсів

Канали зв'язку між СРВНСО, їх складовими та суміжними системами організовують з урахуванням забезпечення їх функціонування протягом часу, необхідного для виявлення НС, інформування та оповіщення, виконання невідкладних заходів щодо ліквідування НС та їх наслідків, перш за все - евакуювання людей із зони НС.

Для інформаційного обміну із суміжними системами використовують не менше ніж два канали зв'язку.

Для забезпечення надійного функціонування СРВНСО необхідно безперервно контролювати працездатність каналів зв'язку між складовими СРВНСО та із суміжними системами, а також передбачити їх дублювання.

Як базові можуть бути використані інтерфейси для провідного зв'язку Ethernet та RS-485, для мобільного зв'язку GSM/GPRS/EDGE.

Як базове обладнання можуть бути використані модеми, мережеві карти та інше обладнання, що підтримують зазначені вище інтерфейси.

Оповіщення керівного складу підприємства про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій проводиться через канали телефонної лінії та Інтернет.

СРВНСО повинна бути підключена до ПЦС https://yoopl.net (виробник НВФ "Інтелект", Україна) каналами Інтернет.

Вимоги до захисту інформації наведені у відповідному розділі ТЗ.