ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ЯКІ РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ ТА ВЕДУТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ.

Документи щодо планування заходів з питань цивільного захисту

№ з/п Назва документу Керівний документ Примітка
1. План реагування на надзвичайні ситуації у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій Кодекс цивільного захисту України № 5403-УІ (Стаття 130) від 2 жовтня 2012 року Для суб’єктів господарювання з чисельністю працюючого персоналу більше 50 осіб
2. Інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання Для суб’єктів господарювання з чисельністю працюючого персоналу 50 осіб і менше
3. План локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки Для об’єктів
4. План цивільного захисту на особливий період Для суб’єктів господарювання що продовжують діяльність в особливий період
5. План проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного рівня у мирний час або відповідні заходи в мобілізаційних планах щодо проведення такої цільової мобілізації (розробляється на всіх рівнях). Розробляється та затверджується за розпорядженням (наказом)

Організаційні документи

|          № з/п  Назва документу          |      Керівний документ       |          Примітка         |
| ------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- | ------------------------------------------- |
| 6. Розпорядчий акт про затвердження Положення про спеціальну | Наказ МНС України від 28.12.2010р.    |                       |
| комісію з ліквідації надзвичайної ситуації          | № 96 «Про затвердження Примірного    |                       |
| (формалізований документ)                   | переліку документів з питань       |                       |
|                                | цивільного захисту».           |                       |
|                                |                     |                       |
| 7. Розпорядчий акт про створення формувань цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України   | Для суб’єктів господарювання        |
|                                | від 09.10.2013 р. № 787         | з чисельністю працюючого          |
|                                | «Про затвердження            | персоналу більше 50 осіб          |
|                                | Порядку утворення, завдання       |                       |
|                                | та функції формувань           |                       |
|                                | цивільного захисту». Наказ МВС України  |                       |
|                                | від 31.01.2015 № 113 «Про затвердження  |                       |
|                                | Примірного положення про формування   |                       |
|                                | цивільного захисту»           |                       |
|                                |                     |                       |
| 8. Розпорядчий акт про організацію роботи штабу        | Наказ МНС України від 28.12.2010р. № 96 |                       |
| з ліквідації НС                        | «Про затвердження Примірного переліку  |                       |
|                                | документів з питань цивільного захисту». |                       |
| 9. Розпорядчий акт про створення комісії           | Кодекс цивільного захисту України    |                       |
| з надзвичайних ситуацій                    | від 2 жовтня 2012 року № 5403-УІ     |                       |
|                                | (стаття 6)                |                       |

Документи щодо створення матеріального резерву

| № з/п  Назва документу                    | Керівний документ            | Примітка                  |
| ------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- | ------------------------------------------- |
| 10. Розпорядчий акт про створення відомчого (регіонального,  | Постанова Кабінету Міністрів України   |                       |
| місцевого, об’єктового) резерву для запобігання, ліквідації  | від 29.03.2001р. № 308 «Про порядок   |                       |
| надзвичайних ситуацій та їх наслідків             | створення і використання матеріальних  |                       |
| 11. Номенклатура матеріального резерву            | резервів для запобігання, ліквідації   |                       |
| 12. Програма накопичення матеріального резерву        | надзвичайних ситуацій          |                       |

Документи з питань радіаційного і хімічного захисту

|             № з/п  Назва документу             |                Керівний документ                 |                Примітка                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 13. Розпорядчий акт про створення постів радіаційного і         | Наказ МНС України від 06.08.2002р. № 186 «Про введенім в дію           |                                    |
| хімічного спостереження (ПРХС)                      | Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної            |                                    |
|                                     | обстановки». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України            |                                    |
| 14. Положення про пост радіаційного і хімічного спостереження      | 29 серпня 2002 р. за № 708/6996  від 11.08.2010 № 649              |                                    |
|                                     | «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи        |                                    |
| 15. Журнал радіаційного та хімічного спостереження            | розрахунково- аналітичної групи та Методичних рекомендацій            |                                    |
|                                     | щодо організації роботи поста радіаційного та хімічного спостереження».     |                                    |
| 16. Форма № 1/МНС «Повідомлення про факт виявлення концентрації     |                                         |                                    |
| небезпечних хімічних речовин вище фонових значень            |                                         |                                    |
| і потужності експозиційної (поглиненої) дози вище 0,05 мР/год,      | Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)                   |                                    |
| а також випадків появи аномальних явищ (кольорової            | Наказ міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005            |                                    |
| хмари або підозрілих крапель на ґрунті, рослинах, поверхнях будівель)»  | № 54 «Про затвердження державних санітарних правил                |                                    |
|                                     | "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України"»      |                                    |
| 17. Аварійний план                            |                                         |                                    |
| 18. Карта індивідуального обліку дози опромінення персоналу категорії А | , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 р. за № 552/10832   |                                    |
|                                     |                                         |                                    |
| 19. Цивільно-правові угоди із суб’єктами господарювання, які можуть   | Розпорядження Кабінету Міністрів України від                   | Для підприємств, установ, організацій, які можуть           |
| залучатися до проведення санітарної обробки               |                                         |                                    |
| людей та спеціальної обробки одягу в разі настання надзвичайних ситуацій | 14.02.2002.№ 58-р «Про заходи щодо забезпечення надання населенню санітарно-   | залучатися до проведення санітарної обробки людей           |
| техногенного та природного характеру                   | гігієнічних послуг».                               | та спеціальної обробки одягу в разі настання надзвичайних ситуацій   |
|                                     |                                         |                                    |
| 20. Обсяги забезпечення працівників та формувань цивільного захисту   | Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002р. № 1200           |                                    |
| засобами радіаційного та хімічного захисту                | «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань     |                                    |
|                                     | та спеці алізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту,  |                                    |
|                                     | приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» |                                    |
| 21. Режими радіаційного захисту населення                | Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»     |                                    |
|                                     | від 14.10.1998р. № 15/98-ВР.                           |                                    |
| 22. Розпорядчий акт про створення пункту видачі засобів РХЗ       | Наказ МНС України від 03.02.2005 р. № 59 «Про затвердження порядку видачі    | Для підприємств, установ, організацій, які створюють пункти      |
|                                     | непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання      | видачі засобів РХЗ згідно з рішенням місцевого органу виконавчої влади |
| 23. Положення про пункт видачі засобів РХЗ                | від бойових  отруйних речовин»                         |                                    |
|                                     |                                         |                                    |
| 24. Штатно-посадовий список працівників пункту видачі          |                                         |                                    |
|                                     |                                         |                                    |
| 25. Функціональні обов’язки працівників пункту видачі засобів РХЗ    |                                         |                                    |
| 26. План-графік видачі засобів РХЗ                    |                                         |                                    |
| 27. Розрахунок потреби у засобах РХЗ                   |                                         |                                    |
| 28. Списки на видачу засобів РХЗ (на об’єктових пунктах видачі засобів  |                                         |                                    |
| РХЗ)                                   | Наказ МНС України                                |                                    |
|                                     |                                         |                                    |
| 29. Схема сповіщення особового складу                  | від 17.06.2010 р. №                               |                                    |
| пункту видачі РХЗ у робочий                       | 472 «Про                                     |                                    |
| і неробочий час                             | затвердження                                   |                                    |
|                                     |                                         |                                    |
| ЗО. Книга обліку матеріальних засобів                  | Методичних                                    |                                    |
|                                     |                                         |                                    |
| 31. Табель оснащення пункту видачі                    | рекомендацій щодо                                |                                    |
| засобів РХЗ                               | організації роботи                                |                                    |
|                                     |                                         |                                    |
| 32. Бланки відомостей щодо видачі                    | пунктів видачі                                  |                                    |
| засобів РХЗ                               | населенню та                                   |                                    |
| 33. Схема пункту видачі засобів РХЗ                   | особовому складу                                 |                                    |
| 34. Паспорти на засоби РХЗ, інструкції з їх використання         | невоєнізованих формувань засобів                         |                                    |
| 35. Накладні на видачу майна і засобів                  | радіаційного та                                 |                                    |
| РХЗ                                   | хімічного захисту»                                |                                    |
| 36.                                   | Інструкція з дотримання правил безпеки при роботі на пункті видачі засобів РХЗ  |                                    |

Документи з питань евакуації

|    № з/п  Назва документу     |            Керівний документ            | Примітка |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 37. План евакуації населення      | Постанова Кабінету  Міністрів України від 30.10.2013 р.    |     |
| (працівників) у разі загрози або    | № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації      |     |
| виникнення надзвичайних ситуацій    | у разі загрози виникнення або виникнення            |     |
| ехногенного та природного       | надзвичайних  ситуацій  техногенного та           |     |
| характеру               | природного характеру».                     |     |
| 38. Розпорядчий акт про створення   |                                 |     |
| евакуаційних органів          | Наказ МНС України від 08.09.2011 р. №809            |     |
| 39. Цивільно-правові угоди місцевих  | «Про внесення змін до наказу МНС України            |     |
| органів виконавчої влади (органів   | «Про затвердження Методичних рекомендацій            |     |
| місцевого самоврядування) з      | щодо планування і порядку проведення евакуації         |     |
| транспортними підрозділами чи     | населення (працівників) у разі виникнення надзвичайних ситуацій |     |
| окремими автомобільними        | техногенного, природного та воєнного характеру         |     |
| перевізниками про організацію     | та в особливий період»                     |     |
| перевезення населення (вантажу) у разі |                                 |     |
| виникнення надзвичайних ситуацій    |                                 |     |
| техногенного та природного       |                                 |     |
| характеру.               |                                 |     |
|                    |                                 |     |

Документи щодо організації інженерного захисту

|              № з/п  Назва документу              |                  Керівний документ                  | Примітка |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 40.План приведення сховища (протирадіаційного укриття) у готовність     | Наказ МНС України від 09.10.2006р. № 653 «Про затвердження інструкції ЩОДО утримання |     |
| до прийому людей, яких необхідно укривати                  | захисних споруд цивільної оборони у мирний час» зареєстрований в Міністерстві юстиції |     |
| 41. Паспорт сховища (протирадіаційного укриття)               | України 2 листопада 2006р. за № 1180/13054.                      |     |
| 42. План захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і      |                                            |     |
| лежання та шляхів евакуації                         |                                            |     |
| 43. Облікова картка сховища (протирадіаційного укриття)           |                                            |     |
| 44. Опис обладнанім та майна                        |                                            |     |
| 45. Схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із вказівкою       |                                            |     |
| місць вводу                                 | Наказ МНС України від 28.12.2010р. № 96 «Про затвердження Примірного переліку     |     |
| 46. Журнал перевірки стану захисної споруди                 | документів з питань цивільного захисту».                       |     |
| 47. Інструкції з експлуатації фільтровентиляційного та іншого        |                                            |     |
| інженерного обладнання                           |                                            |     |
| 48. Правила користування приладами                     |                                            |     |
| 49. Журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання          |                                            |     |
| 50. Інструкція з обслуговування ДЕС                     |                                            |     |
| 51. Інструкція заходів безпеки при експлуатації ДЕС             |                                            |     |
| 52. Журнал обліку роботи ДЕС                        |                                            |     |
| 53. Журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-      |                                            |     |
| поглиначів ФП, фільтрів ФГ-70, приладів регенерації і підпору повітря    |                                            |     |
| 54. Формуляр фільтровентиляційного агрегату                 |                                            |     |
| 55. Порядок провітрювання захисної споруди                 |                                            |     |
| 56. Щорічний акт огляду санепідстанцією ємностей для питної води      |                                            |     |
| 57. Експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення (вентиляції,       |                                            |     |
| водопостачання і каналізації, електропостачання з вказівкою         |                                            |     |
| вимикаючих пристроїв                            |                                            |     |
| 58. Список сигналів цивільного захисту                   |                                            |     |
| 59. Список телефонів міста, району, підприємства              |                                            |     |
| 60. Щоквартальна довідка перевірку                     |                                            |     |
| захисної споруди на герметичність                      |                                            |     |
| 61. Правила поведінки у захисній споруді                  |                                            |     |
| 62. Список особового складу формування з обслуговування споруди, його    |                                            |     |
| функціональні обов'язки і дії за сигналами і командами цивільної оборони  |                                            |     |
|                                       |                                            |     |
| 63. Інструкції щодо використання засобів індивідуального захисту формування |                                            |     |
| 64. Проектна документація пристосування захисної споруди для використання  |                                            |     |
| у господарських, культурних та побутових потребах              |                                            |     |
| 65. Матеріали технічної інвентаризації захисної споруди           |                                            |     |

Документи з питань медичного та біологічного захисту населення, профілактики травматизму невиробничого характеру

|               № з/п  Назва документу               |           Керівний документ            | Примітка |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 66.План медико-санітарного забезпечення населення (працівників) при надзвичайних | Наказ МНС України від 28.12.2010р. № 96 «Про затвердження  |     |
| ситуаціях природного та техногенного характеру або загрози їх виникнення     | Примірного переліку документів з питань цивільного захисту». |     |
| 67.Розпорядчий акт про визначення медичних сил і засобів Державної        |                               |     |
| служби медицини катастроф                            |                               |     |

Документи з питань цивільного захисту щодо забезпечення функціонування об’єктів

|                № з/п  Назва документу                |           Керівний документ            | Примітка |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 68.Повідомлення про ідентифікацію потенційно небезпечного об’єкта, у тому числі   | Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».      |     |
| - розрахунки з ідентифікації (результати ідентифікації)               | Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002р.    |     |
|                                           | № 956 «Про ідентифікацію та декларування           |     |
|                                           | безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».           |     |
|                                           | Наказ МНС України від 28.12.2010р. № 96           |     |
|                                           | «Про затвердження Примірного переліку            |     |
|                                           | документів з питань цивільного захисту».           |     |
| 69.Паспорт потенційно небезпечного об’єкта                     |                               |     |
| 70.Свідоцтво про реєстрацію потенційно небезпечного об’єкта             | Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р    |     |
| 71. Свідоцтво про державну реєстрацію об'єкта підвищеної небезпеки         | . № 1214 «Про затвердження переліку об'єктів та окремих   |     |
| 72. Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки (повідомлення про ідентифікацію ОПН) | територій, які підлягають постійному та обов'язковому    |     |
| 73. Декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки разом з експертним висновком  | на договірній основі обслуговуванню державними аварійно   |     |
| 74. Дозвіл на будівництво і/або реконструкцію об’єкта підвищеної небезпеки     | - рятувальними службами».                  |     |
| 75. Дозвіл на експлуатацію об’єкта підвищеної небезпеки               | Наказ МНС України від 17.11.2003 № 440            |     |
| 76. Журнал вступного інструктажу з питань техногенної безпеки            | «Про Порядок обслуговування об'єктів та окремих територій  |     |
| 77. Угода про обслуговування державними аварійно-рятувальними службами       | Державними аварійно- рятувальними службами»,         |     |
|                                           | зареєстрований в Міністерстві юстиції            |     |
|                                           | України 05.12.2003 р. за№ 1125/8446             |     |
|                                           |                               |     |
| 78. Бланки регламентів надання інформації про аварію та повідомлень         | Наказ МНС України від 28.12.2010р. № 96 «Про затвердження  |     |
| про надзвичайну ситуацію                              | Примірного переліку документів з питань цивільного захисту» |     |
| 79. План заходів щодо усунення недоліків, виявлених у ході перевірки        |                               |     |
| 80. Документи про проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності  |                               |     |
| суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно ними внаслідок пожеж   |                               |     |
| та аварій на об'єктах підвищеної небезпеки                     |                               |     |
| 81. Паспорт пляжу (включає - акт водолазного обстеженім дна акваторії пляжу,    |                               |     |
| паспорт підводної частини акваторії пляжу, карта виміру глибин акваторії пляжу,   |                               |     |
| акт про усунення з дна акваторії пляжу перешкод)                  |                               |     |
|                                           |                               |     |
| 82. Аварійні картки на небезпечні вантажі                      | Наказ Міністерства транспорту України від 16.10.2000 р.   |     |
|                                           | № 567 «Про затвердження Правил безпеки та порядку ліквідації |     |
|                                           | наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при  |     |
|                                           | перевезенні їх залізничним транспортом», зареєстрований   |     |
|                                           | в Міністерстві юстиції України 23.11.2000 р. за № 857/5078. |     |

Документи з організації зв’язку та оповіщення

|        № з/п  Назва документу        |             Керівний документ              | Примітка |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 83. Схема організації зв’язку та оповіщення      | Наказ МНС України від 28.12.2010р. № 96 «Про затвердження Примірного |     |
| 84. Інструкція щодо застосування апаратури оповіщення | переліку документів з питань цивільного захисту»           |     |
| та дій чергових у разі її несанкціонованого запуску  |                                   |     |

Документи з організації забезпечення пожежної безпеки

|            № з/п  Назва документу            |     Керівний документ     | Примітка |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 85. Інструкція про заходи пожежної безпеки              | Наказ МНС України від 28.12.2010р. |     |
| 86. Інструкція для вибухопожежонебезпечних              |                  |     |
| та пожежонебезпечних приміщень                    |                  |     |
| 87. Розпорядчий акт про призначення особи, відповідальної       |                  |     |
| за роботу із забезпечення пожежної безпеки              |                  |     |
| 88. Відомості про стан систем протипожежного водопостачання      |                  |     |
| 89. Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств,        |                  |     |
| введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих,     |                  |     |
| жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення, впровадження      |                  |     |
| нових технологій, передачу на виробництво зразків нових        |                  |     |
| пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції,    |                  |     |
| оренду будь- яких приміщень                      |                  |     |
| 90. Сертифікат про відповідність збудованого об’єкта проектній    |                  |     |
| документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил |                  |     |
| 91. Ліцензія на види робіт протипожежного призначення         |                  |     |
| 92. Сертифікат на продукцію протипожежного призначення        |                  |     |

Документи з підготовки керівного складу та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

|             № з/п  Назва документу             |             Керівний документ             | Примітка |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 93. Програма загальної підготовки працівників підприємств,        | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013р.       |     |
| установ та організацій                          | № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання        |     |
| 94. Програма спеціальної підготовки працівників, що входять        | населення діям у надзвичайних ситуаціях»              |     |
| до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту      |                                  |     |
| 95. Програма додаткової підготовки з техногенної безпеки         |                                  |     |
| працівників об’єктів підвищеної небезпеки                 |                                  |     |
| 96. Програма пожежно-технічного мінімуму для працівників,         |                                  |     |
| зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою           |                                  |     |
| 97. Програма прискореної підготовки працівників до дій          |                                  |     |
| в особливий період                            |                                  |     |
| 98. Розпорядчий акт про організацію навчання з питань           |                                  |     |
| цивільного захисту нарік                         |                                  |     |
| 99. Перелік навчальних груп та їх керівники                |                                  |     |
| 100. Тематика підготовки з ЦЗ                       |                                  |     |
| 101. Розклад занять для кожної групи                   |                                  |     |
| 102. Журнал обліку занять навчальної групи                |                                  |     |
| 103. План-заявки (заявки) за категоріями слухачів на підготовку      |                                  |     |
| в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту,       |                                  |     |
| на курсах та у навчально-методичних центрах цивільного захисту      |                                  |     |
| та безпеки життєдіяльності                        |                                  |     |
| 104. Графік проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань     | Наказ МВС України від 11.09.2014 №934 «Про затвердження      |     |
| з питань цивільного захисту у на рік                   | Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових      |     |
| 105. Наказ на проведення спеціального об’єктового навчання (тренування)  | навчань і тренувань з питань цивільного захисту» зареєстрованого  |     |
| з питань цивільного захисту                        | в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014р.за № 1200/259777.  |     |
| 106. Розпорядчий акт (наказ) про підготовку і проведення         | Наказ МВС України від 11.09.2014 №934 «Про затвердження      |     |
| Дня цивільного захисту                          | Порядку організації                        |     |
| 107. Розпорядчий акт (наказ) про підготовку і проведення         | та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань |     |
| Тижня безпеки дитини                           | цивільного захисту» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України |     |
| 108. План проведення Тижня безпеки дитини                 | 3 жовтня 2014р.за № 1200/259777. Методичні рекомендації      |     |
| 109. План проведення Дня цивільного захисту                | та організаційно- методичні вказівки Міносвіти           |     |
| 110. План проведення спеціального об’єктового навчання (тренування)    | Наказ МВС України від 11.09.2014 №934 «Про затвердження Порядку  |     |
| з питань цивільного захисту                        | організації та проведення спеціальних об єктових навчань      |     |
| 111. План нарощування обстановки                     | і тренувань з питань цивільного захисту» зареєстрованого      |     |
| 112. План імітації                            | в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014р.за № 1200/259777.  |     |
| 113. План проведення практичних заходів                  |                                  |     |
| 114. Акт готовності (допуску) персоналу до проведення навчання      |                                  |     |
| 115. План-календар спеціальних об’єктових тренувань спеціалізованих служб |                                  |     |
| і формувань цивільного захисту                      |                                  |     |
| 116. Тактичні завдання формуванням цивільного захисту зі схемою      |                                  |     |
| практичного виконання робіт                        |                                  |     |
| 117. Плани проведення протипожежних тренувань               |                                  |     |
| 118. Плани проведення протиаварійних тренувань              |                                  |     |
| 119. Протокол розширеного засідання об’єктової комісії з питань      |                                  |     |
| надзвичайних ситуацій про підсумки спеціального об’єктового навчання   |                                  |     |
| з питань цивільного захисту                        |                                  |     |
| 120. Журнали обліку підготовки спеціалізованих служб і формувань     |                                  |     |
| цивільного захисту                            |                                  |     |
| 121. Журнал обліку протипожежних тренувань                |                                  |     |
| 122. Журнал обліку протиаварійних тренувань і навчальних тривог      |                                  |     |
| 123. Звіт про організацію проведення спеціального об’єктового навчання  |                                  |     |
| (об’єктового тренування) з питань                     |                                  |     |
| 124. Витяг з розпорядження міського голови (голови райдержадміністрації) | Наказ МНС України від 07.06.2011р. №                |     |
| про створення консультаційних                       | 587 «Про                              |     |
| пунктів на території міста (села,                     | затвердження                            |     |
| селища)                                  | Методичних                             |     |
| 125. Наказ керівника ЖЕО, сільської                    | рекомендацій щодо                         |     |
| (селищної) ради, при якій створено                    | порядку створення,                         |     |
| пункт, про його створення та                       | обладнання та                           |     |
| організацію роботи                            | забезпечення                            |     |
| 126. Список працівників                          | функціонування                           |     |
| консультаційного пункту з питань                     | консультаці йних                          |     |
| цивільного захисту                            | пунктів з питань                          |     |
| 127. Положення про консультаційний                    | цивільного захисту                         |     |
| пункт                                   | при житлово-                            |     |
| 128. План роботи пункту на рік                      | експлуатаці йних                          |     |
| 129. Графік надання консультацій з                    | організаціях та                          |     |
| питань цивільного захисту                         | сільських                             |     |
| працівниками консультаційного                       | (селищних) радах»                         |     |
| пункту                                  |                                  |     |
| 130. Журнал обліку консультацій                      |                                  |     |