Оцінка дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки

Нормативні акти

1.1 Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідают (стаття 13 ЗУ N 2694)

1.2 Система управління охороною праці впроваджена та функціонує ( частина друга статті 13 ЗУ N 2694 )

1.3 Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна (частина друга статті 13 ЗУ N 2694 )

1.4 Служба охорони праці функціонує (стаття 15 ЗУ N 2694 )

1.5 Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено (статті 13, 15 ЗУ N 2694 )

1.6 Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників |на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні ( абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ N 2694 )

1.7 Проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів (стаття 18 ЗУ N 2694 )

1.8 Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно- правових актах з охорони праці, відповідають ( стаття 13 ЗУ N 2694; стаття 40 ЗУ N 1127; стаття 18 ЗУ N 2288; стаття 22 КУ N 322

1.9 Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється (частина друга статті 13 ЗУ N 2694)

1.10 Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік (частина третя статті 19 ЗУ N 2694 )

1.11 Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються (абзац третій частини другої статті 13 ЗУ N 2694, статті 25, 27, 28 ЗУ N 1127 )

1.12 Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устатковання, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводяться (стаття 13 ЗУ N 2694 )

1.13 Нещасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі правильно та своєчасно (стаття 22 ЗУ N 2694; ПКМУ від 25.08.2004 N 1112 )

1.14 Облік нещасних випадків ведеться (стаття 22 ЗУ N 2694; ПКМУ від 25.08.2004 N 1112 )

1.15 Облік аварій ведеться (стаття 22 ЗУ N 2694; ПКМУ від 25.08.2004 N 1112 )

1.16 Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно (стаття 13 ЗУ N 2694; ПКМУ від 25.08.2004 N 1112)

1.17 Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються (стаття 13 ЗУ N 2694; ПКМУ від 25.08.2004 N 1112 )

1.18 Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні (стаття 21 ЗУ N 2694; статті 19, 24 ЗУ N 1127 ПКМУ від 15.10.2003 N 1631)

1.19 Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає (стаття 21 ЗУ N 2694; статті 19, 24 ЗУ N 1127 )

1.20 Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена ( стаття 9 ЗУ N 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 N 956)

1.21 Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено ( стаття 10 ЗУ N 2245; пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 N 956)


|1.22|План ліквідації аварій (план  |  | | | | стаття 11 ЗУ N 2245; |
|  |локалізації і ліквідації    |  | | | |  статті 25, 27, 28  |
|  |аварійних ситуацій та аварій) |  | | | |    ЗУ N 1127    |
|  |наявний            |  | | | |            |

|1.23|План ліквідації аварій (план  |  | | | | стаття 11 ЗУ N 2245  |
|  |локалізації і ліквідації    |  | | | |  статті 25, 27, 28  |
|  |аварійних ситуацій та аварій) |  | | | |    ЗУ N 1127    |
|  |розроблено та погоджено    |  | | | |            |
|  |відповідно до чинних      |  | | | |            |
|  |нормативно-правових актів, він |  | | | |            |
|  |містить необхідні розділи   |  | | | |            |

|1.24|Заходи, спрямовані на     |  | | | | стаття 8 ЗУ N 2245,  |
|  |недопущення аварій на     |  | | | | стаття 30 ЗУ N 1127  |
|  |виробництві, їх обмеження та  |  | | | |            |
|  |ліквідацію, рятування людей  |  | | | |            |
|  |(якщо це визначено відповідними|  | | | |            |
|  |нормативно-правовими актами з |  | | | |            |
|  |охорони праці), здійснюються в |  | | | |            |
|  |повному обсязі         |  | | | |            |

|1.25|Добровільні допоміжні     |  | | | | стаття 29 ЗУ N 1127  |
|  |гірничорятувальні команди   |  | | | |            |
|  |(станції, служби) до      |  | | | |            |
|  |локалізації та ліквідації   |  | | | |            |
|  |аварій готові         |  | | | |            |

|1.26|Працівники суб'єктів      |  | | | |  стаття 8 ЗУ N 2694  |
|  |господарювання засобами    |  | | | |            |
|  |індивідуального і колективного |  | | | |            |
|  |захисту та спецодягом     |  | | | |            |
|  |забезпечені          |  | | | |            |

|1.27|Засоби індивідуального і    |  | | | | стаття 8 ЗУ N 2694;  |
|  |колективного захисту      |  | | | | ПКМУ від 27.08.2008  |
|  |утримуються та застосовуються |  | | | |     N 761     |
|  |відповідно до встановлених   |  | | | |            |
|  |вимог             |  | | | |            |

|1.28|Виробничі будівлі, споруди,  |  | | | | стаття 21 ЗУ N 2694  |
|  |машини, механізми,       |  | | | |            |
|  |устаткування, транспортні   |  | | | |            |
|  |засоби, технологічні процеси  |  | | | |            |
|  |вимогам нормативно-правових  |  | | | |            |
|  |актів з охорони праці     |  | | | |            |
|  |відповідають          |  | | | |            |

2 Безпечне виконання робіт

2.1 Необхідна проектна та технічна документація наявна (стаття 21 ЗУ N 2694, статті 19, 24 ЗУ N 1127 )

2.2 Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено (стаття 21 ЗУ N 2694, статті 18, 19, 24 ЗУ N 1127)

2.3 Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо) (стаття 21 ЗУ N 2694, статті 19, 24 ЗУ N 1127 )

2.4 Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються (статті 13, 14 ЗУ N 2694, стаття 26 ЗУ N 1127 )

2.5 Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються ( статті 13, 14 ЗУ N 2694 )

2.6 Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується (стаття 21 ЗУ N 2694 )

3 Безпечна експлуатація об'єктів, устатковання, машин та механізмів

3.1 Контроль роботодавцем за додержанням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється ( стаття 13 ЗУ N 2694 )

3.2 Технологічне обладнання, машини, механізми, устатковання, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно ( статті 13, 14, 21 ЗУ N 2694 )

3.3 Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні, наявні ( стаття 21 ЗУ N 2694; ПКМУ від 15.10.2003 N 1631 )

3.4 Машини, механізми, устатковання та інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають (статті 13, 21 ЗУ N 2694; стаття 20 ЗУ N 1127; ПКМУ від 15.10.2003 N 1631 )

3.5 Електрообладнання умовам експлуатації відповідає ( стаття 13 ЗУ N 2694 )

3.6 Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином ( стаття 13 ЗУ N 2694 )

4 Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр)


| 4.1|Спеціальний дозвіл на     |  | | | |  статті 16, 19 КУ  |
|  |користування надрами на    |  | | | |N 132/94, статті 19, 24 |
|  |відповідний вид користування  |  | | | |    ЗУ N 1127,    |
|  |надрами наявний        |  | | | | стаття 11 ЗУ N 2665  |

| 4.2|Проект дослідно-промислової  |  | | | | стаття 20 КУ N 132/94, |
|  |розробки або проект розробки  |  | | | | стаття 51 КУ N 132/94; |
|  |затверджено та погоджено у   |  | | | | стаття 24 ЗУ N 1127  |
|  |встановленому порядку     |  | | | |            |

| 4.3|Ведення робіт з дослідно-   |  | | | | стаття 20 КУ N 132/94, |
|  |промислової або промислової  |  | | | | стаття 51 КУ N 132/94 |
|  |розробки родовищ корисних   |  | | | |            |
|  |копалин відповідає проекту   |  | | | |            |

| 4.4|Родовище введено в промислове |  | | | | стаття 36 ЗУ N 2665; |
|  |освоєння згідно із встановленим|  | | | |ПКМУ від 14.02.95 N 114 |
|  |порядком            |  | | | |            |

| 4.5|Користування надрами для    |  | | | | стаття 55 КУ N 132/94 |
|  |будівництва та експлуатації  |  | | | |            |
|  |підземних споруд та інших   |  | | | |            |
|  |цілей, не пов'язаних з     |  | | | |            |
|  |видобуванням корисних копалин, |  | | | |            |
|  |здійснюється за відповідним  |  | | | |            |
|  |проектом            |  | | | |            |

| 4.6|Акт про надання гірничого   |  | | | | стаття 19 КУ N 132/94; |
|  |відводу для надрокористувачів, |  | | | | стаття 24 ЗУ N 1127; |
|  |які мають спеціальний дозвіл  |  | | | |  пункт 26 ПКМУ від  |
|  |на користування надрами на   |  | | | |   27.01.95 N 59   |
|  |видобування або на користування|  | | | |            |
|  |надрами, не пов'язаний з    |  | | | |            |
|  |видобуванням корисних копалин, |  | | | |            |
|  |наявний            |  | | | |            |

| 4.7|Облік стану і руху запасів,  |  | | | |   статті 46, 53   |
|  |втрат і погіршення стану    |  | | | |   КУ N 132/94;   |
|  |якості корисних копалин,    |  | | | | стаття 37 ЗУ N 2665; |
|  |списання запасів корисних   |  | | | | ПКМУ від 27.01.95 N 58 |
|  |копалин забезпечується     |  | | | |            |

| 4.8|Щорічні плани гірничих робіт на|  | | | | стаття 51 КУ N 132/94 |
|  |підприємствах вугільної,    |  | | | |            |
|  |рудної, нерудної промисловості |  | | | |            |
|  |погоджені з Держгірпромнаглядом|  | | | |            |
|  |і дотримуються         |  | | | |            |

| 4.9|Щорічні плани робіт на     |  | | | | стаття 51 КУ N 132/94 |
|  |підприємствах         |  | | | |            |
|  |нафтогазовидобувної      |  | | | |            |
|  |промисловості з розробки    |  | | | |            |
|  |гідромінеральних ресурсів   |  | | | |            |
|  |погоджені з Держгірпромнаглядом|  | | | |            |
|  |і дотримуються         |  | | | |            |

|4.10|Геологічне (гідрогеологічне)  |  | | | |   статті 38, 53   |
|  |проведення робіт забезпечується|  | | | |   КУ N 132/94    |

|4.11|Проведення маркшейдерських   |  | | | | стаття 53 КУ N 132/94; |
|  |робіт, ведення геолого-    |  | | | | стаття 24 ЗУ N 1127  |
|  |маркшейдерської, технічної   |  | | | |            |
|  |документації забезпечуються  |  | | | |            |

|4.12|При розробці родовищ та    |  | | | | стаття 53 КУ N 132/94 |
|  |переробці мінеральної сировини |  | | | |            |
|  |правила та технології переробки|  | | | |            |
|  |мінеральної сировини з метою  |  | | | |            |
|  |забезпечення повнішого     |  | | | |            |
|  |вилучення корисних копалин та |  | | | |            |
|  |поліпшення якості кінцевої   |  | | | |            |
|  |продукції додержуються     |  | | | |            |

|4.13|Повнота геологічного вивчення, |  | | | |   статті 24, 53   |
|  |раціональне, комплексне    |  | | | |   КУ N 132/94    |
|  |використання та охорона надр в |  | | | |            |
|  |межах наданої в користування  |  | | | |            |
|  |ділянки надр забезпечуються  |  | | | |            |

|4.14|Встановлений порядок забудови |  | | | | ПКМУ від 17.01.95 N 33 |
|  |площ залягання корисних копалин|  | | | |            |
|  |загальнодержавного значення, а |  | | | |            |
|  |також будівництво на ділянках |  | | | |            |
|  |їх залягання споруд, не    |  | | | |            |
|  |пов'язаних з видобуванням   |  | | | |            |
|  |корисних копалин, дотримується |  | | | |            |

|4.15|Безпека людей, майна і     |  | | | |  статті 24, 53, 55  |
|  |навколишнього природного    |  | | | |   КУ N 132/94;   |
|  |середовища при розробці родовищ|  | | | | стаття 18 ЗУ N 1127, |
|  |корисних копалин та      |  | | | | стаття 20 ЗУ N 2665  |
|  |експлуатації підземних споруд, |  | | | |            |
|  |не пов'язаних з видобуванням, |  | | | |            |
|  |забезпечується         |  | | | |            |

|4.16|Встановлений порядок ведення  |  | | | | стаття 54 КУ N 132/94 |
|  |робіт з ліквідації       |  | | | |            |
|  |(консервації) об'єктів     |  | | | |            |
|  |надрокористування, вимоги із  |  | | | |            |
|  |забезпечення охорони надр, а  |  | | | |            |
|  |під час консервації - також  |  | | | |            |
|  |вимоги, що забезпечують    |  | | | |            |
|  |збереження гірничих виробок  |  | | | |            |
|  |(свердловин) на час      |  | | | |            |
|  |консервації, дотримуються   |  | | | |            |

Нормативні посилання

А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ нормативні документи (НД)

А 3. Виробництво продукції в будівництві

В. ТЕХНІЧНІ нормативні документи (НД). Технології виробництва

В 1. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення

В 1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі

В 1.2. Система надійності та безпеки в будівництві (СНББ)

В 1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві (СТГП)

В 1.4. Система радіаційної безпеки в будівництві (СРББ)

В 2. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення

В 2.1. Основи та фундаменти споруд

В 2.2. Будинки і споруди

В 2.3. Споруди транспорту

В 2.4. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди

В 2.5. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж

В 2.6. Конструкції будинків і споруд

В 2.7. Будівельні матеріали

В 2.8. Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент

В 3. Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція

В 3.1. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд, зовнішніх мереж

В 3.2. Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ