НВФІ.01.006 Н Настанови з експлуатації автоматичних давачів ВАРТА

лого інтелект

Науково-виробнича фірма "інтелект"

10003, м. Житомир, вул. Ольжича 24 к.3

www.nvfi.biz, info@nvfi.biz
Настанови з експлуатації автоматичних давачів ВАРТА
НВФІ.01.006 Н

pdf редакція 2021-10-01

Зміст

ВСТУП

Дана настанова з експлуатації (далі - настанова) призначена для вивчення принципу дії, будови i правил експлуатації автоматичних давачів ВАРТА 1-03.14

Настанова містить характеристики давачів та вказівки по забезпеченню їх вибухозахисту.

Перед встановленням i введенням в експлуатацію давачів необхідно ознайомитись з даною настановою та настановами та інструкціями ТОВ "ТЕМІО", що наведені нижче.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Давачі призначені для автоматичного безперервного контролю довибухонебезпечних концентрацій горючих i гранично допустимих концентрацій токсичних газів (згідно з таблицею 1) в повітрі та його температури, видачі даних моноблокам СОЛА по цифровим протоколам.

1.2 Давачі можуть застосовуватися для контролю загазованості повітря в газових котельнях, газокомпресорних станціях, в промислових i громадських спорудах та інших об’єктах.

1.3 Давачі виготовляються двох типів: Д-14 i (або) Д-24: давачі метану ДМ-14 (ДМ-24), давачі пропану ДП-14 (ДП-24), давачі окису вуглецю ДУГ-14 (ДУГ-24), давачі аміаку ДА-14-1 (ДА-24-1) i ДА-14-2 (ДА-24-2), давачі горючих газів ДГГ-14 (ДГГ-24), давачі температури ДТ-14 (ДТ-24).

Давачі можуть застосовуватись у вибухонебезпечних зонах згідно з класифікацією НПАОП 40.1-1.32-01 “Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”, в яких можливе утворення вибухонебезпечних сумішей газів та парів з повітрям категорії iiВ, групи Т4 i водня за ГОСТ 12.1.011 та по ДСТУ EN 60079-0 мають рівень вибухозахисту Gb «Високий».

Давачі відповідають вимогам «Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання у потенційно вибухонебезпечних середовищах», затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, ДСТУ EN 60079-0, ДСТУ EN 60079-1 i ДСТУ EN 60079-11 та виготовляються у вибухозахищеному виконанні:

1.4 Типи сенсорів, що застосовуються у давачах:

Всі типи газових давачів є 2-х функціональними - вимірюють як концентрацію відповідного газу, так i температуру навколишнього середовища.

У давачах визначення температури навколишнього середовища ДТ-14 (ДТ-24) застосовується терморезисторна схема вимірювання температури.

1.5 Умови експлуатації давачів:

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Контрольовані гази i пари та їх умовні позначення

Таблиця 1. Контрольовані гази i пари та їх умовні позначення

Горючі гази i париТоксичні гази
Контрольований компонент Умовне позначення Контрольований компонент Умовне позначення
Метан СН₄ Окис вуглецю СО
Пропан (бутан) С₃Н₈ Аміак NH₃
Водень Н₂
Пари бензину, пари дизельного палива С₆Н14
Пари етилового спирту С₂Н₅ОН
Бензол С₆Н₆
Етилен С₂Н₄
Ацетон С₃Н₆О
Ацетилен С₂Н₂
Диметиловий ефір (метиловий ефір) С₂Н₆О

2.2 Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації, границі допустимої основної похибки спрацювання сигналізації в нормальних умовах i в умовах впливу граничних робочих температур

Таблиця 2. Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації, границі допустимої основної похибки спрацювання сигналізації в нормальних умовах i в умовах впливу граничних робочих температур

Найменування компоненту газової суміші Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації Границі допустимої основної абсолютної похибки спрацювання сигналізації
Поріг 1 Поріг 2 За основним (повірочним) компонентом (± 5 % НКГР)

За іншими компонентами

(± 9 % НКГР)

Для горючих газів

в умовах впливу граничних робочих температур i відносної вологості

(± 7 % НКГР)

Метан 0,5 % об. 1,0 % об. ± 0,25 % об. ± 0,45 % об. ± 0,35 % об.
Пропан (бутан) 0,2 % об. 0,4 % об. ± 0,1 % об. ± 0,18 % об. ± 0,14 % об.
Оксид вуглецю 0,005 % об. 0,01 % об. ± 0,002 % об. - ± 0,003 % об.
Аміак (ДА-14-1) 20 мг/м³ 60 мг/м³ ± 25 % - ± 35 %
Аміак (ДА-14-2) 200 мг/м³ 500 мг/м³ ± 25 % - ± 35 %
Пари бензину 0,1 % об. 0,2 % об. ± 0,05 % об. ± 0,09 % об. ± 0,07 % об.
Пари дизельного палива 0,1 % об. 0,2 % об. ± 0,05 % об. ± 0,09 % об. ± 0,07 % об.
Пари етилового спирту 0,31 % об. 0,62 % об. ± 0,16 % об. ± 0,28 % об. ± 0,22 % об.
Водень 0,4 % об. 0,8 % об. ± 0,2 % об. ± 0,36 % об. ± 0,28 % об.
Етилен 0,23 % об. 0,46 % об ± 0,115 % об. ± 0,207 % об ± 0,16 % об
Бензол 0,14 % об. 0,28 % об ± 0,7 % об ± 0,126 % об ± 0,1 % об
Ацетон (об’ємна частка) 0,29 % 0,58 % ± 0,145 % об ± 0,261 % об 0,203
Ацетилен (об’єм. частка) 0,23 % 0,46 % ± 0,115 % об ± 0,207 % об 0,161
Диметиловий ефір (об. ч.) 0,27 % 0,54 % ± 0,135 % об ± 0,243 % об 0,189
Температура повітря 70 °С 70 °С ± 5 °С - ± 10 ºС

Примітки:

1. Значення порогів спрацьовуванні встановлюються при випуску з виробництва.

2. Паспортні пороги спрацьовування сигналізації можуть бути змінені на інші значення за вимогою замовника.

2.3 Номінальна функція перетворення

Номінальна функція перетворення становить (для давачів з термохімічними сенсорами):

С = а * Х

де:

Значення коефіцієнту пропорційності для компонентів що визначаються:

метан - 0,47; пропан (бутан) - 0,27; водень - 0,38; гексану (парів бензину, чи парів дизельного палива - 0,26; пари етилового спирту (етанолу) - 0,33, етилен - 0,12; бензол - 0,27.

Споживана потужність давача, не більше : - з напівпровідниковим сенсором - 0,5Вт;
- з термокаталітичним сенсором - 0,7Вт.
Напруга живлення давача, В: постійного струму 12.
Габаритні розміри давача, мм, не більше: 124х127х51.
Маса давача, кг, не більше: 0,9.
Час спрацювання сигналізації: - для давачів метану, пропану (бутану) не більше 60 с,
- для давачів окису вуглецю та аміаку - 180 с.,
- давачів горючих газів - не більше 120 с.
Час прогрівання газосигналізатора не більше 5 хв.
(для давачів аміаку - не більше 40 хв.).
Проведення технічного обслуговування у відповідності розділу 7.
Ступінь захисту оболонки давача від зовнішніх впливів за ДСТУ EN 60529 iР65.
пікова напруга iмпульсного вихідного сигналу («12В iмп.») не менше 20 В.
Давачі витримують вплив протягом 10 хв перевантаження: - для давачів метану та пропану (бутану) — до 45 % НКПР;
- для давачів окису вуглецю та аміаку (ДА-14-1) — до 0,025%;
- для давачів аміаку (ДА-14-2) — до 0,25%;
- для давачів горючих газів - до 100 % НКПР без обмеження часу.
Час відновлення працездатності після перевантаження — не більше 10 хв.
Давачі нечутливі до впливу невимірюваних компонентів: - для давача метану, пропану (бутану) та горючих газів - об’ємною часткою окису вуглецю та аміаку до 0,015%; - для давача окису вуглецю та аміаку - об’ємною часткою метану до 2%; - для давача пропану - до 0,8%; - для давача водню - до 1,6 %; - для давача гексана (парів бензину, парів дизельного палива) - до 0,3 %.
Давачі типу Д-24 мають можливість працювати по протоколам DCON або MODBUS RTU (установкою перемички (джапера) на платі процесора давача вмикається протокол DCON, зняттям - вмикається протокол MODBUS RTU, Додаток Е). За додатковою інформацією звертатися до фірми-виробника.
Радіозавади, що створюються газосигналізатором не перевищують рівні, встановлені ДСТУ EN 50270.
Давачі стійкі до впливу електростатичних розрядів.
Газосигналізатор в транспортній тарі стійкий до впливу: - температури навколишнього повітря від мінус 30 °С до плюс 50 °С;
- відносної вологості до 98 % при температурі 25°С;
- транспортної тряски з прискоренням 30 м/с² i частотою від 80 до 120 ударів за хвилину.
Середнє напрацювання на відмову для давачів горючих газів не менше 30 000 год.
Кількість порогів спрацювання сигналізації 2 (попереджувальна i тривожна).

3. БУДОВА І ПРИНЦИП РОБОТИ ДАВАЧА

3.1 Принцип дії давача оснований на перетворенні концентрації контрольованого газу в електричний сигнал за допомогою напівпровідникових або термохімічних чутливих елементів .

Електронна схема моноблоку СОЛА здійснює порівняння величини сигналу від давача iз заданими пороговими значеннями i при його перевищенні сигналізує певним чином.

3.2 Давачі складаються з двох частин: корпусу, який виконано з алюмінієвого сплаву, де розміщується плата процесора та головки давача в якій розташовано чутливий елемент (сенсор). Спосіб подачі повітряної суміші до чутливого елементу - дифузійний.

3.3 З метою організації коректної взаємодії споживач інформації (ведучий пристрій) та давач повинні мати однакові налаштування універсального асинхронного прийомопередавача:

8 біт даних;
1 стоп-біт;
контроль паритета - відсутній.

Окрім того, ведучий пристрій повинен бути сконфігуровано на роботу з контрольною сумою. Контрольна сума представляє собою 16-річное число, що представляється двома байтами в кінці команди.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОЗАХИСТУ

Вибухозахист давача забезпечується видом вибухозахисту: “вибухонепроникна оболонка” (d) та «іскробезпечне електричне коло» (i), виконаннями загальних вимог до вибухозахищеного електрообладнання відповідно «Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах», затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, ДСТУ EN 60079-0, ДСТУ EN 60079-1 i ДСТУ EN 60079-11.

4.1 Вид вибухозахисту «вибухонепроникна оболонка» (d) забезпечується:

4.2 Вид вибухозахисту «іскробезпечне електричне коло» забезпечується:

4.3 Загальний вид i засоби вибухозахисту давача i сенсора наведені у додатку А.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОЗАХИСТУ ПРИ МОНТАЖІ

5.1 Монтаж газосигналізатора повинен виконуватись спеціалізованим підприємством згідно з:

5.2 Давачі необхідно встановлювати в зонах приміщень, згідно з розділом “Призначення та галузь застосування” як найближче до можливих джерел витоку газів.

5.3 Перед тим як приступити до монтажу давача, необхідно здійснити його зовнішній огляд. При цьому слід звернути увагу на:

Обов’язково перевірити стан вибухозахисних поверхонь кришки i корпусу давача. На цих поверхнях не повинно бути раковин, тріщин, механічних пошкоджень, покриття фарбою.

5.4. Всі монтажні роботи необхідно проводити при відключеному живленні давача. Для монтажу застосувати кабель круглого перерізу з зовнішнім діаметром від 6 мм до 9 мм. В один кабельний ввід рекомендовано вводити тільки один кабель.

5.5. Жили кабелю повинні бути опаяні та введені в клемник до упору iзоляції жили.

**Спеціальні умови застосування**. При монтажi має бути забезпечене додаткове кріплення кабелю зовнішнього електричного живлення давачів в системі прокладання, а також в безпосередній близькості від кабельного вводу, щоб унеможливити його висмикування або перекручування.

5.6 Давач повинен бути заземлений за допомогою заземлюючих пристроїв. Перехідний опір між заземлюючим затискачем та кожною металевою частиною оболонки, повинен бути не більше 0,1 Ом.

5.7 По завершенню монтажу перевіряється величина опору заземлюючого пристрою, яка повинна складати не більше 4 Ом.

УВАГА! З метою забезпечення встановленого рівня вибухозахисту та iР-захисту:

6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

6.1 Забезпечення вибухозахисту при експлуатації

6.1.1 При експлуатації газосигналізатора (давача) необхідно керуватись вимогами НПАОП 40.1-1.32-01 “Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».

6.1.2 При експлуатації давачів необхідно підтримувати їх працездатний стан i виконувати всі заходи в повній відповідності до розділів “Забезпечення вибухозахисту” i “Забезпечення вибухозахисту при монтажi”.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

6.2 Давачі можуть встановлюватися у вибухонебезпечних зонах, якомога ближче до можливих джерел витоків газу у вертикальному положенні, головкою давача донизу.

*УВАГА! Використовувати давачі з однаковим логічним номером (логічний номер давача вказується на шильдику додатково до заводського номеру) не припустимо. Давачі можуть мати логічні номери від 1-го до 16-го.*

6.3 Електричні з’єднання давачів виконуються кабелем типу КВВГэ-4 (екранований) послідовно створюючи загальну магістраль.

В кінцевому давачі загальної магістралі на вільному від кабелю боці клемника встановлюються узгоджуючі резистори, які входять в комплект поставки, згідно зі схемою, наведеної на малюнку 6.1.

Схема узгодження загальної магістраліМалюнок 6.1. Схема узгодження загальної магістралі

6.5 Допускається підключення додаткових пристроїв до загальної магістралі давачів. При цьому загальна кількість пристроїв, що під’єднані до загальної магістралі, не повинна перевищувати 32 одиниць.

6.10 УВАГА! В залежності від рівня вібраційних та інших шкідливих впливів необхідно, з встановленою на підприємстві періодичністю, але не рідше ніж вказано в розділі 7 цієї настанови з експлуатації , перевіряти стан місць герметизації що впливають на рівень вибухозахисту та iР-захисту газосигналізатора (Додаток А).

6.11 Ситуації, яких необхідно уникати при використанні давачів:

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

7.1 Обсяги та періодичність технічного обслуговування систем з давачами ВАРТА.

7.1.1 Технічне обслуговування систем з давачами ВАРТА та повірка давачів

проводиться в обсягах та з періодичністю, що вказані в таблиці 4.

Таблиця 4 Обсяги та періодичність технічного обслуговування систем з давачами ВАРТА.

№ операції Зміст операцій технічного обслуговування Номер пункту інструкції Вид технічного обслуговування
Щоденне обслуговування (при здаванні- прийманні зміни.)Щомісячне обслуговування (1р/міс.) піврічне обслуговування (1р/6 міс.) Довідково: державна повірка (1р/ 12 міс)
1 Перевірка загазованості приміщень об’єкту. 7.4.1 Перед монтажем + +
2 Зовнішній огляд 7.4.2 + + + +
3 Видалення забруднень на елементах газосигналізатора, перевірка фільтру давача та його чищення 7.4.3 при необхідності + +
4 Перевірка газосигналізатора на відповідність встановленим параметрам 7.4.4 +
5 Перевірка електричного опору iзоляції 374-12-12 + (при випробуваннях)
6 Перевірка функціонування 374-12-12 +
7 Контроль основної похибки i часу спрацювання сигналізації 374-12-12 +

7.1.2 Давачі підлягають повірці при випуску з виробництва, після ремонту i впродовж експлуатації. міжповірочний інтервал - не більше 12 місяців (у відповідності до Наказу мінекономрозвитку України від 13.10.2016 р. № 1747). Повірка давачів проводиться у відповідності до Методики повірки 374-12-12, затвердженої Укрметртестстандартом.

7.1.3 піврічне обслуговування газосигналізатора рекомендовано проводити напередодні проведення повірки i тільки спеціалізованою організацією, що має відповідний сертифікат чи представниками фірми-виробника у відповідності до вимог даної інструкції

7.1.4 Щоденне обслуговування проводиться навченими працівниками експлуатанта, щомісячне - інженером КВПіА експлуатанта.

7.1.5 Засоби, що застосовуються при проведенні технічного обслуговування

Таблиця 5 Засоби, що застосовуються при проведенні технічного обслуговування

НомерНайменування робочого еталону, допоміжного засобу проведення ТО; документ, що регламентує технічні вимоги до засобу проведення ТО, метрологічні (основні технічні) характеристики
1 Течошукач-газосигналізатор ВАРТА 5 ТУ У 31.6-23161579-003-2004
2 Пилосос побутовий чи балон зі стиснутим повітрям, шланг з насадкою, спецключ.
3 Миючі засоби, пензлі, ганчір’я.
4 Стандартні зразки складу - повірочні (ПГС) та налаштувальні (НГС) газові суміші ТУ 24.1‑02568182‑001:2005. (Характеристики ПГС, НГС наведені у додатку Б) *
5 Фен промисловий, термометр електронний з виносним давачем
6 Секундомір СОСпр-26-2 ГОСТ 5072-79 *
7 Ротаметр РМ-А-0,16 ГУ3 ТУ 1-01-0249-75 *
8 Редуктор ДКП-1-65 ТУ 26-05-463-76, вентиль тонкого регулювання ВТР *
9Насадка для подачі ПГС (входить до комплекту постачання газосигналізатора відповідно до замовлення) *
10Трубка ПХВ 6х1,5 ТУ 6-61-1196-79 *
11Прилад електровимірювальний комбінований електродинамічної системи типу Ц4353 (чи його аналог) ТУ25-04-3303-77 (2 одиниці для ВАРТА 1-03.14)
12 ПЕОМ (Ноутбук) з програмним забезпеченням та конвертор сигналів технологічний (КСТ-14)

Примітки

1. Дозволяється застосовувати інші засоби проведення технічного обслуговування, які спроможні контролювати характеристики давачів з необхідною точністю.

2. Засоби вимірювальної техніки, які використовуються під час проведення технічного обслуговування, повинні бути повірені або атестовані.

3. Приладдя, що відмічені «*» знаходяться в провірочній валізі виробництва ТОВ «ТЕМІО», склад ПГС, НГС - за замовленням.

7.2. Вимоги безпеки

7.2.1. Для проведення технічного обслуговування давачів залучається сервісна бригада у складі не менш ніж двох фахівців.

7.2.2. При проведенні технічного обслуговування повинні виконуватися вимоги безпеки, зазначені в експлуатаційній документації газосигналізатора та засобів проведення технічного обслуговування.

7.2.3. Приміщення, в якому проводиться обслуговування, повинне бути обладнане витяжною вентиляцією. Не дозволяється скидати ПГС (НГС) у атмосферу приміщення.

7.2.4. При проведенні технічного обслуговуванні повинні виконуватись чинні "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів"

7.2.5. При використанні балонів зі стисненими газами повинні виконуватись чинні "Правила побудови та безпечного використовування посудин що працюють під тиском".

7.3. Умови проведення технічного обслуговування та підготовка до нього

Умови проведення:

Перед проведенням технічного обслуговування повинні бути виконані такі підготовчі роботи:

7.3.1. Балони з ПГС (НГС) i засоби обслуговування повинні бути витримані у приміщенні, в якому проводиться технічне обслуговування, до вирівнювання їхньої температури з температурою приміщення.

7.3.2. Давачі та засоби обслуговування повинні бути підготовлені до роботи згідно з експлуатаційною документацією.

7.3.3. Дозволяється проведення технічного обслуговування на місці експлуатації (без демонтажу давачів).

7.3.4. У разі перерви в експлуатації давачів більш ніж на 30 діб (газосигналізатор було вимкнено) необхідно перед проведенням операцій обслуговування витримати його включеним не менш ніж 2 години для відновлення метрологічних характеристик.

7.4. Операції технічного обслуговування

7.4.1. Перевірка загазованості приміщень об’єкту

Перед монтажем газосигналізаторів чи перед проведенням періодичного ТО перевірити загазованість приміщень об’єкта течошукачем ВАРТА 5, для чого привести його в робоче положення та провести заміри. При виявленні рівня загазованості більше, ніж 0,01% об’ємної частки, чи з появою адаптивної звукової сигналізації, знайти місце витікання газу (СН₄, С₃Н₈) та повідомити про це керівництво об’єкта. Проведення ТО здійснюється тільки після усунення витоку.

7.4.2. Зовнішній огляд (щоденно при здаванні - прийманні зміни)

При проведенні зовнішнього огляду необхідно переконатись у відсутності пошкоджень та інших дефектів, які заважають нормальному функціонуванню газосигналізатора або призводять до порушень вимог безпеки праці, виробничої санітарії i охорони навколишнього середовища та порушують його вибухозахист, а саме перевірити:

При виявленні забруднень видалити їх з корпусу блока управління, з’єднуючої магістралі та давачів газосигналізатора, по можливості усунути причини забруднення.

7.4.3. Видалення забруднень на елементах давача, перевірка фільтру

(захисної решітки) давача та їх чищення (при необхідності, але не рідше 1 раз на місяць)

Видалення забруднень з елементів газосигналізатора та з’єднуючих магістралей здійснюється шляхом змітання пензлями та протирання фланеллю. При необхідності дозволяється змочувати фланель у мильно-водяному розчині з наступним протиранням «насухо».

фільтр давача (решітка давача температури) повинні бути без деформувань та забруднень. Клітинки решітки повинні мати однаковий розмір.

Для їх чищення необхідно за допомогою сухого пензля зняти забруднення з фільтра (решітки давача Т°С) та побутовим пилососом відсмоктати його залишки.

Якщо фільтр чи решітка очищені недостатньо, то їх необхідно промити мильно-водяним розчином з використанням пензля з послідуючою ретельною просушкою стиснутим повітрям (для виключення хибного спрацювання давача).

ЗАБОРОНЕНО! Застосування розчинників (ацетон, уайт-спиріт).

7.4.4. Перевірка давачів на відповідність встановленим параметрам (під час проведення піврічного обслуговування).

відповідно до настанови НВФІ.01.007 Н Перевірка функціонування та контроль часу спрацювання сигналізації моноблоків СОЛА

7.4.5. Результат технічного обслуговування вважається позитивним, якщо:

При отриманні негативних результатів операції 7.4.4 чи 7.4.5 система регулюється чи відправляється на ремонт. Давачі зняті в ремонт замінюються на ідентичні.

7.4.6 Результати технічного обслуговування та не гарантійних ремонтів,

дані о проведенні періодичної державної повірки фіксуються відповідно у журналі технічного обслуговування.

8. РЕГУЛЮВАННЯ

8.1 Виконати умови що викладено у п. 7.3

8.2 Порядок регулювання

Регулювання порогів спрацьовування, контроль абсолютної основної похибки спрацьовування сигналізації, перевірка видачі світлової i звукової сигналізації проводиться у наступній послідовності:

а) зібрати схему (малюнок 8.1), встановити балон з НГС з компонентами в залежності від типу давача, що регулюється та концентрацією для налаштування по 1-му порогу (додаток Б);

 Схема контролю характеристик давачаМалюнок 8.1. Схема контролю характеристик давача

б) зняти кришку корпусу давача;

в) увімкнути моноблок СОЛА (або ПК з програмним забезпеченням та КСТ-14, при наявності). під час самотестування (60 с) давачі у відповідному каналі видають дискретний світловий сигнал (газосигналізатор з давачами з термокаталітичним сенсором та аміаку перед регулюванням витримати включеним не менше 40 хв.);

г) тільки для давачів з термокаталітичним сенсором :

Плата процесора з сервісним роз’ємом та органами регулюванняМалюнок 8.1. Плата процесора з сервісним роз’ємом та органами регулювання

д) відкрити вентиль балона i встановити за допомогою ВТР та ротаметру витрату НГС 0,4 ± 0,1 дм³/хв., продути газову лінію разом з насадкою не менше 1хв;

е) під’єднати прилад вимірювальний до контактів «-» та «Поріг 1» сервісного роз’єму процесора ХР1 (малюнок 5), встановити насадку на давач i увімкнути секундомір;

є) з метою компенсації нестабільності (падіння, дрейфу) Uсен. НГС, проведення операції регулювання необхідно здійснювати з моменту подачі НГС у наступних інтервалах часу:

(термокаталітичних)

ж) через вказаний час (60 чи 120 чи 180 секунд в залежності від типу давача) після подачі НГС, обертанням гвинта підстроєчного резистора RP2, що знаходиться на платі процесора, виставити порогове значення Uпорог для даного конкретного давача, чим добитись спрацювання світлової i звукової сигналізації по 1-му порогу. Додатковим обертанням гвинта підстроєчного резистора (≈1/8 оберта) зменшити Uпорог на 50-70 мВ, чим забезпечити гарантоване спрацювання сигналізації (зкомпенсувати флуктуації Uсен. НГС).

Спрацювання давача контролювати за допомогою моноблоку СОЛА, Uпорог

к) закрити вентиль балона;

л) повторити операції а-к iз застосуванням НГС з концентрацією для налаштування по 2-му порогу, встановлюючи спрацювання 2-го порогу за допомогою підстроєчного резистора RР1, що знаходиться на платі процесора. Спрацювання контролювати за допомогою моноблоку СОЛА, Uпорог - по приладу вимірювальному, який під’єднано до контактів «-» та «Поріг 2» сервісного роз’єму давача ХР1 (або по екрану ПЕОМ з програмним забезпеченням та КСТ-14).

тільки для давачів з термокаталітичним сенсором зафіксувати покази U сенс. НГС при подавання НГС 2-го порогу.

м) після регулювання через час не менше ніж 10 хв послідовно подати на давач НГС, що застосовувались для регулювання по 1-му та 2-му порогах та секундоміром зафіксувати час спрацювання сигналізації по 1-му та 2-му порогах відповідно. Сигналізація повинна спрацьовувати після подачі відповідної НГС за час не більше ніж:

для давачів з напівпровідниковим сенсором:

для давачів з термокаталітичним сенсором:

При неспрацюванні давача необхідно провести його перерегулювання.

Час спрацювання сигналізації обумовлено фізико-хімічними процесами, що протікають в сенсорах та схемно-конструкторськими рішеннями i не регулюється. У разі перевищення вказаних часових показників спрацювання необхідно провести пошук та усунення несправності (до заміни сенсора включно).

Вважається, що абсолютна похибка спрацьовування сигналізації для давачів з напівпровідниковими сенсорами, відповідає вимогам, якщо при подачі НГС 1-го порогу спрацьовує сигналізація по 1-му порогу i не спрацьовує сигналізація по 2-му порогу та при подачі НГС 2-го порогу послідовно спрацьовує сигналізація по 1-му порогу та по 2-му порогу.

Абсолютні похибки давачів з термокаталітичним сенсором обчислюються за даними, що отримані під час контролю сигналу на чистому повітрі (тобто до подавання НГС, п. «г») та під час подавання НГС по Порогу 2 за формулою Δ = С - Снгс, де:

де: С - значення об’ємної частки компоненту що визначено за допомогою номінальної функції перетворення С = а * Х (п. 2.5), % НКГР та Х= U сенс. НГС - U сен. ЧП

Снгс - об’ємна частка компоненту у НГС, % НКГР що зазначена у сертифікаті на НГС.

Абсолютна похибка давачів повинна знаходитись в межах зазначених в таблиці 2. У разі перевищення табличних значень абсолютної похибки необхідно провести пошук та усунення несправності (до заміни сенсора включно).

8.3 Проведення регулювання давачів температури.

За допомогою фена промислового та термометра електронного перевірити спрацювання газосигналізатора в інтервалі 70°С±5°С. При досягненні температури 70±5°(С) яка контролюється по термометру, повинна спрацювати сигналізація, що відповідає ii-му порогу.

При не спрацюванні газосигналізатора у вказаному інтервалі температур провести перепрограмування чи ремонт давача.

8.4. Завершення робіт.

8.4.1. Результати регулювання вважається позитивним, якщо:

8.4.2. Після завершення регулювання i налаштування системи залишити місце проведення робіт (обслуговування) в чистоті та порядку, систему у працездатному стані здати експлуатанту.

9. МАРКОВАННЯ

9.1 З метою iдентифікації прилади мають стійке марковання, що наноситься на основну частину корпусу ззовні й легко читається.

9.2 Марковання містить таку інформацію:

9.3 При потребі наноситься інша додаткова інформація.

10. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

10.1 При завантаженні, перевантаженні i вивантаженні давачів необхідно дотримуватись заходів перестороги, вказаних у вигляді попереджувальних написів на тарі та маніпуляцій них знаків.

10.2 Давачі повинні зберігатись на складах в упакованому вигляді на стелажах в умовах зберігання 1 за ГОСТ 15150. В приміщеннях для зберігання не повинно бути газів i парів, які викликають корозію металів i електрорадіоелементів.

11. ДАВАЧІ. ЛЮДИНА. ЕКОЛОГІЯ

Незначна вага, геометричні розміри, колір та форма корпусу давача газосигналізатора дозволяють органічно вписати його у дизайн любого приміщення.

Давач - розбірна конструкція! Частина елементів конструкції придатна для повторної переробки та подальшого використання!

Елементи конструкції поділяються на 3 груп:

1. індивідуальна упаковка (з картону)

2. Металеві елементи кріплення, з’єднувальні кабелі, корпус та головка давача

3. Електронна схема

Конструктивні елементи 1, 2 групи рекомендовано здавати в мережу приймальних пунктів вторинної сировини для повторної переробки та подальшого використання, елементи 3 групи, з метою недопущення негативного впливу на довкілля, необхідно здавати на спеціалізовані пункти утилізації.

Розбирання давачів не вимагає використання спеціалізованого інструменту та може проводитися користувачем за допомогою викрутки та бокорізів.

Додаток А. ДАВАЧ. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД i ЗАСОБИ ВИБУХОЗАХИСТУ

Давач. Загальний вигляд та засоби вибухозахистуМалюнок А.1. Давач. Загальний вигляд та засоби вибухозахисту
Давач. Давач. Процесорна платаМалюнок А.2. Давач. Процесорна плата

Додаток Б

Таблиця Б.1 - Характеристики газових сумішей, які застосовуються для проведення технічного обслуговування газосигналізатора ВАРТА 1-03.14 (ВАРТА 1-03.14П)

№ ПГС Компонентний склад Номер за Держреєстром Номінальне значення, % об’ємної частки(% НКГР) Границі допустимого відхилення, % об’ємної частки Границі допустимої абсолютної похибки атестації, %
3 СН₄-повітря 3905-87 1, 25 (25) ±0,06 ±0,04
3 СО-повітря 3847-87 0,0120 ±0,0007 ±0,0003
3 С₃Н₈- повітря 3969-91 0,5 (25) ±0,06 ±0,04
3 С₆Н14- повітря 5904-91 0,25 (25) ±0,010 ±0,005
3 Н₂- повітря 3947-87 1,0 (25) ±0,05 ±0,03
3 С₂Н₅ОН Прим. 1 0,78 ±0,06 ±0,04
3 NН₃-1 - повітря Прим. 1 75 ± 2,5 ± 3,5
3 NН₃-2 - повітря Прим. 1 625 ± 25,0 ± 30,0
3 С₂Н₄ - повітря 0,58 ± 0,03 ± 0,05
3 С₆Н₆ - повітря 0,35 ± 0,017 ± 0,03
3 С₂Н₆О- повітря Примітка 1 0,68 (25) ± 0,006 ± 0,04
3 С₂Н₂- повітря Примітка 1 0,58 (25) ± 0,006 ± 0,04
3 С₃Н₆О- повітря Примітка 1 0,73 (25) ± 0,006 ± 0,04

Примітки

1 Суміші виготовляє Укрметртестстандарт у відповідності до ДСТУ 3214

2 Для приготування ПГС можуть бути застосовані атестовані динамічні генератори повірочних газових сумішей.

Таблиця Б.2 - Газові суміші що застосовуються для налаштування давачів газосигналізатора ВАРТА 1-03.14 (ВАРТА 1-03.14П)

№ НГС Компонентний склад Номінальне значення об'ємної частки, % (% НКПР) Границі допустимого відхилення об'ємної частки % Границі допустимої абсолютної похибки атестації, %
1 СН₄+повітря 0,5 (10) ±0,05 ±0,04
2 СН₄+повітря 1,0 (20) ±0,05 ±0,04
3 С₃Н₈+повітря 0,2 (10) ±0,02 ±0,01
4 С₃Н₈+повітря 0,4 (20) ±0,04 ±0,03
5 СО+повітря 0,0050 ±0,0004 ±0,0003
6 СО+повітря 0,0100 ±0,0007 ±0,0006
7 С₆Н14+повітря 0,1 (10) ±0,01 ±0,005
8 С₆Н14+повітря 0,2 (20) ±0,02 ±0,01
9 Н₂+повітря 0,4 (10) ±0,04 ±0,03
10 Н₂+повітря 0,8 (20) ±0,05 ±0,04
11 С₂Н₅ОН+повітря 0,31 (10) ±0,03 ±0,02
12 С₂Н₅ОН+повітря 0,62 (20) ±0,06 ±0,05
13 С₂Н₄ - повітря 0,23 ±0,023 ±0,02
14 С₂Н₄ - повітря 0,46 ±0,046 ±0,05
15 С₆Н₆ - повітря 0,14 ±0,014 ±0,01
16 С₆Н₆ - повітря 0,28 ±0,028 ±0,02
17 NН₃-1+повітря 20 мг/м³ ±1,2 мг/м³ ±0,95 мг/м³
18 NН₃-1+повітря 60 мг/м³ ±2,2 мг/м³ ±2,5 мг/м³
19 NН₃-2+повітря 200 мг/м³ ±10 мг/м³ ±15 мг/м³
20 NН₃-2+повітря 500 мг/м³ ±22,5 мг/м³ ±27,5 мг/м³
21 С₂Н₆О+ повітря 0,27 (10) ±0,05 ±0,04
22 С₂Н₆О+ повітря 0,54 (20) ±0,05 ±0,04
23 С₂Н₂+ повітря 0,23 (10) ±0,02 ±0,01
24 С₂Н₂+ повітря 0,46 (20) ±0,04 ±0,03
25 С₃Н₆О+ повітря 0,29 (10) ±0,02 ±0,01
26 С₃Н₆О+ повітря 0,58 (20) ±0,05 ±0,04

Примітка - Непарні номери сумішей - для регулювання по i-му порогу, парні номери сумішей - для регулювання по ii-му порогу.

ДОДАТКИ

1. Редакції документа

Редакція 2020-10-01. Початкова редакція.