Cкладання документів з питань цивільного захисту для суб’єктів господарювання

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ЯКІ РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ ТА ВЕДУТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ.

Документи щодо планування заходів з питань цивільного захисту

№ з/п Назва документу Керівний документ Примітка
1. План реагування на надзвичайні ситуації Кодекс цивільного захисту України Для суб’єктів господарювання з чисельністю
у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій № 5403-УІ (Стаття 130) працюючого персоналу більше 50 осіб
2. Інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання від 2 жовтня 2012 року Для суб’єктів господарювання з чисельністю
працюючого персоналу 50 осіб і менше
3. План локалізації і ліквідації наслідків аварій Для об’єктів
на об’єктах підвищеної небезпеки
4. План цивільного захисту на особливий період Для суб’єктів господарювання що продовжують
діяльність в особливий період
5. План проведення цільової мобілізації для ліквідації Розробляється та затверджується
наслідків надзвичайних ситуацій державного рівня у мирний за розпорядженням
час або відповідні заходи в мобілізаційних планах щодо (наказом)
проведення такої цільової мобілізації
(розробляється на всіх рівнях).

Організаційні документи

№ з/п Назва документу Керівний документ Примітка
6. Розпорядчий акт про затвердження Положення про спеціальну Наказ МНС України від 28.12.2010р.
комісію з ліквідації надзвичайної ситуації № 96 «Про затвердження Примірного
(формалізований документ) переліку документів з питань
цивільного захисту».
7. Розпорядчий акт про створення формувань цивільного захисту Постанова Кабінету Міністрів України Для суб’єктів господарювання
від 09.10.2013 р. № 787 з чисельністю працюючого
«Про затвердження персоналу більше 50 осіб
Порядку утворення, завдання
та функції формувань
цивільного захисту». Наказ МВС України
від 31.01.2015 № 113 «Про затвердження
Примірного положення про формування
цивільного захисту»
8. Розпорядчий акт про організацію роботи штабу Наказ МНС України від 28.12.2010р. № 96
з ліквідації НС «Про затвердження Примірного переліку
документів з питань цивільного захисту».
9. Розпорядчий акт про створення комісії Кодекс цивільного захисту України
з надзвичайних ситуацій від 2 жовтня 2012 року № 5403-УІ
(стаття 6)

Документи щодо створення матеріального резерву

№ з/п Назва документу Керівний документ Примітка
10. Розпорядчий акт про створення відомчого (регіонального, Постанова Кабінету Міністрів України
місцевого, об’єктового) резерву для запобігання, ліквідації від 29.03.2001р. № 308 «Про порядок
надзвичайних ситуацій та їх наслідків створення і використання матеріальних
11. Номенклатура матеріального резерву резервів для запобігання, ліквідації
12. Програма накопичення матеріального резерву надзвичайних ситуацій

Документи з питань радіаційного і хімічного захисту

№ з/п Назва документу Керівний документ Примітка
13. Розпорядчий акт про створення постів радіаційного і Наказ МНС України від 06.08.2002р. № 186 «Про введенім в дію
хімічного спостереження (ПРХС) Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної
обстановки». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14. Положення про пост радіаційного і хімічного спостереження 29 серпня 2002 р. за № 708/6996 від 11.08.2010 № 649
«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи
15. Журнал радіаційного та хімічного спостереження розрахунково- аналітичної групи та Методичних рекомендацій
щодо організації роботи поста радіаційного та хімічного спостереження».
16. Форма № 1/МНС «Повідомлення про факт виявлення концентрації
небезпечних хімічних речовин вище фонових значень
і потужності експозиційної (поглиненої) дози вище 0,05 мР/год, Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)
а також випадків появи аномальних явищ (кольорової Наказ міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005
хмари або підозрілих крапель на ґрунті, рослинах, поверхнях будівель)» № 54 «Про затвердження державних санітарних правил
"Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України"»
17. Аварійний план
18. Карта індивідуального обліку дози опромінення персоналу категорії А , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 р. за № 552/10832
19. Цивільно-правові угоди із суб’єктами господарювання, які можуть Розпорядження Кабінету Міністрів України від Для підприємств, установ, організацій, які можуть
залучатися до проведення санітарної обробки
людей та спеціальної обробки одягу в разі настання надзвичайних ситуацій 14.02.2002.№ 58-р «Про заходи щодо забезпечення надання населенню санітарно- залучатися до проведення санітарної обробки людей
техногенного та природного характеру гігієнічних послуг». та спеціальної обробки одягу в разі настання надзвичайних ситуацій
20. Обсяги забезпечення працівників та формувань цивільного захисту Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002р. № 1200
засобами радіаційного та хімічного захисту «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань
та спеці алізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту,
приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю»
21. Режими радіаційного захисту населення Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»
від 14.10.1998р. № 15/98-ВР.
22. Розпорядчий акт про створення пункту видачі засобів РХЗ Наказ МНС України від 03.02.2005 р. № 59 «Про затвердження порядку видачі Для підприємств, установ, організацій, які створюють пункти
непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання видачі засобів РХЗ згідно з рішенням місцевого органу виконавчої влади
23. Положення про пункт видачі засобів РХЗ від бойових отруйних речовин»
24. Штатно-посадовий список працівників пункту видачі
25. Функціональні обов’язки працівників пункту видачі засобів РХЗ
26. План-графік видачі засобів РХЗ
27. Розрахунок потреби у засобах РХЗ
28. Списки на видачу засобів РХЗ (на об’єктових пунктах видачі засобів
РХЗ) Наказ МНС України
29. Схема сповіщення особового складу від 17.06.2010 р. №
пункту видачі РХЗ у робочий 472 «Про
і неробочий час затвердження
ЗО. Книга обліку матеріальних засобів Методичних
31. Табель оснащення пункту видачі рекомендацій щодо
засобів РХЗ організації роботи
32. Бланки відомостей щодо видачі пунктів видачі
засобів РХЗ населенню та
33. Схема пункту видачі засобів РХЗ особовому складу
34. Паспорти на засоби РХЗ, інструкції з їх використання невоєнізованих формувань засобів
35. Накладні на видачу майна і засобів радіаційного та
РХЗ хімічного захисту»
36. Інструкція з дотримання правил безпеки при роботі на пункті видачі засобів РХЗ

Документи з питань евакуації

№ з/п Назва документу Керівний документ Примітка
37. План евакуації населення Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р.
(працівників) у разі загрози або № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації
виникнення надзвичайних ситуацій у разі загрози виникнення або виникнення
ехногенного та природного надзвичайних ситуацій техногенного та
характеру природного характеру».
38. Розпорядчий акт про створення
евакуаційних органів Наказ МНС України від 08.09.2011 р. №809
39. Цивільно-правові угоди місцевих «Про внесення змін до наказу МНС України
органів виконавчої влади (органів «Про затвердження Методичних рекомендацій
місцевого самоврядування) з щодо планування і порядку проведення евакуації
транспортними підрозділами чи населення (працівників) у разі виникнення надзвичайних ситуацій
окремими автомобільними техногенного, природного та воєнного характеру
перевізниками про організацію та в особливий період»
перевезення населення (вантажу) у разі
виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного
характеру.

Документи щодо організації інженерного захисту

№ з/п Назва документу Керівний документ Примітка
40.План приведення сховища (протирадіаційного укриття) у готовність Наказ МНС України від 09.10.2006р. № 653 «Про затвердження інструкції ЩОДО утримання
до прийому людей, яких необхідно укривати захисних споруд цивільної оборони у мирний час» зареєстрований в Міністерстві юстиції
41. Паспорт сховища (протирадіаційного укриття) України 2 листопада 2006р. за № 1180/13054.
42. План захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і
лежання та шляхів евакуації
43. Облікова картка сховища (протирадіаційного укриття)
44. Опис обладнанім та майна
45. Схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із вказівкою
місць вводу Наказ МНС України від 28.12.2010р. № 96 «Про затвердження Примірного переліку
46. Журнал перевірки стану захисної споруди документів з питань цивільного захисту».
47. Інструкції з експлуатації фільтровентиляційного та іншого
інженерного обладнання
48. Правила користування приладами
49. Журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання
50. Інструкція з обслуговування ДЕС
51. Інструкція заходів безпеки при експлуатації ДЕС
52. Журнал обліку роботи ДЕС
53. Журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-
поглиначів ФП, фільтрів ФГ-70, приладів регенерації і підпору повітря
54. Формуляр фільтровентиляційного агрегату
55. Порядок провітрювання захисної споруди
56. Щорічний акт огляду санепідстанцією ємностей для питної води
57. Експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення (вентиляції,
водопостачання і каналізації, електропостачання з вказівкою
вимикаючих пристроїв
58. Список сигналів цивільного захисту
59. Список телефонів міста, району, підприємства
60. Щоквартальна довідка перевірку
захисної споруди на герметичність
61. Правила поведінки у захисній споруді
62. Список особового складу формування з обслуговування споруди, його
функціональні обов'язки і дії за сигналами і командами цивільної оборони
63. Інструкції щодо використання засобів індивідуального захисту формування
64. Проектна документація пристосування захисної споруди для використання
у господарських, культурних та побутових потребах
65. Матеріали технічної інвентаризації захисної споруди

Документи з питань медичного та біологічного захисту населення, профілактики травматизму невиробничого характеру

№ з/п Назва документу Керівний документ Примітка
66.План медико-санітарного забезпечення населення (працівників) при надзвичайних Наказ МНС України від 28.12.2010р. № 96 «Про затвердження
ситуаціях природного та техногенного характеру або загрози їх виникнення Примірного переліку документів з питань цивільного захисту».
67.Розпорядчий акт про визначення медичних сил і засобів Державної
служби медицини катастроф

Документи з питань цивільного захисту щодо забезпечення функціонування об’єктів

№ з/п Назва документу Керівний документ Примітка
68.Повідомлення про ідентифікацію потенційно небезпечного об’єкта, у тому числі Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
- розрахунки з ідентифікації (результати ідентифікації) Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002р.
№ 956 «Про ідентифікацію та декларування
безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».
Наказ МНС України від 28.12.2010р. № 96
«Про затвердження Примірного переліку
документів з питань цивільного захисту».
69.Паспорт потенційно небезпечного об’єкта
70.Свідоцтво про реєстрацію потенційно небезпечного об’єкта Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р
71. Свідоцтво про державну реєстрацію об'єкта підвищеної небезпеки . № 1214 «Про затвердження переліку об'єктів та окремих
72. Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки (повідомлення про ідентифікацію ОПН) територій, які підлягають постійному та обов'язковому
73. Декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки разом з експертним висновком на договірній основі обслуговуванню державними аварійно
74. Дозвіл на будівництво і/або реконструкцію об’єкта підвищеної небезпеки - рятувальними службами».
75. Дозвіл на експлуатацію об’єкта підвищеної небезпеки Наказ МНС України від 17.11.2003 № 440
76. Журнал вступного інструктажу з питань техногенної безпеки «Про Порядок обслуговування об'єктів та окремих територій
77. Угода про обслуговування державними аварійно-рятувальними службами Державними аварійно- рятувальними службами»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 05.12.2003 р. за№ 1125/8446
78. Бланки регламентів надання інформації про аварію та повідомлень Наказ МНС України від 28.12.2010р. № 96 «Про затвердження
про надзвичайну ситуацію Примірного переліку документів з питань цивільного захисту»
79. План заходів щодо усунення недоліків, виявлених у ході перевірки
80. Документи про проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності
суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно ними внаслідок пожеж
та аварій на об'єктах підвищеної небезпеки
81. Паспорт пляжу (включає - акт водолазного обстеженім дна акваторії пляжу,
паспорт підводної частини акваторії пляжу, карта виміру глибин акваторії пляжу,
акт про усунення з дна акваторії пляжу перешкод)
82. Аварійні картки на небезпечні вантажі Наказ Міністерства транспорту України від 16.10.2000 р.
№ 567 «Про затвердження Правил безпеки та порядку ліквідації
наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при
перевезенні їх залізничним транспортом», зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 23.11.2000 р. за № 857/5078.

Документи з організації зв’язку та оповіщення

№ з/п Назва документу Керівний документ Примітка
83. Схема організації зв’язку та оповіщення Наказ МНС України від 28.12.2010р. № 96 «Про затвердження Примірного
84. Інструкція щодо застосування апаратури оповіщення переліку документів з питань цивільного захисту»
та дій чергових у разі її несанкціонованого запуску

Документи з організації забезпечення пожежної безпеки

№ з/п Назва документу Керівний документ Примітка
85. Інструкція про заходи пожежної безпеки Наказ МНС України від 28.12.2010р.
86. Інструкція для вибухопожежонебезпечних
та пожежонебезпечних приміщень
87. Розпорядчий акт про призначення особи, відповідальної
за роботу із забезпечення пожежної безпеки
88. Відомості про стан систем протипожежного водопостачання
89. Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств,
введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих,
жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення, впровадження
нових технологій, передачу на виробництво зразків нових
пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції,
оренду будь- яких приміщень
90. Сертифікат про відповідність збудованого об’єкта проектній
документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил
91. Ліцензія на види робіт протипожежного призначення
92. Сертифікат на продукцію протипожежного призначення

Документи з підготовки керівного складу та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

№ з/п Назва документу Керівний документ Примітка
93. Програма загальної підготовки працівників підприємств, Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013р.
установ та організацій № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання
94. Програма спеціальної підготовки працівників, що входять населення діям у надзвичайних ситуаціях»
до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту
95. Програма додаткової підготовки з техногенної безпеки
працівників об’єктів підвищеної небезпеки
96. Програма пожежно-технічного мінімуму для працівників,
зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою
97. Програма прискореної підготовки працівників до дій
в особливий період
98. Розпорядчий акт про організацію навчання з питань
цивільного захисту нарік
99. Перелік навчальних груп та їх керівники
100. Тематика підготовки з ЦЗ
101. Розклад занять для кожної групи
102. Журнал обліку занять навчальної групи
103. План-заявки (заявки) за категоріями слухачів на підготовку
в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту,
на курсах та у навчально-методичних центрах цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності
104. Графік проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань Наказ МВС України від 11.09.2014 №934 «Про затвердження
з питань цивільного захисту у на рік Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових
105. Наказ на проведення спеціального об’єктового навчання (тренування) навчань і тренувань з питань цивільного захисту» зареєстрованого
з питань цивільного захисту в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014р.за № 1200/259777.
106. Розпорядчий акт (наказ) про підготовку і проведення Наказ МВС України від 11.09.2014 №934 «Про затвердження
Дня цивільного захисту Порядку організації
107. Розпорядчий акт (наказ) про підготовку і проведення та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань
Тижня безпеки дитини цивільного захисту» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
108. План проведення Тижня безпеки дитини 3 жовтня 2014р.за № 1200/259777. Методичні рекомендації
109. План проведення Дня цивільного захисту та організаційно- методичні вказівки Міносвіти
110. План проведення спеціального об’єктового навчання (тренування) Наказ МВС України від 11.09.2014 №934 «Про затвердження Порядку
з питань цивільного захисту організації та проведення спеціальних об єктових навчань
111. План нарощування обстановки і тренувань з питань цивільного захисту» зареєстрованого
112. План імітації в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014р.за № 1200/259777.
113. План проведення практичних заходів
114. Акт готовності (допуску) персоналу до проведення навчання
115. План-календар спеціальних об’єктових тренувань спеціалізованих служб
і формувань цивільного захисту
116. Тактичні завдання формуванням цивільного захисту зі схемою
практичного виконання робіт
117. Плани проведення протипожежних тренувань
118. Плани проведення протиаварійних тренувань
119. Протокол розширеного засідання об’єктової комісії з питань
надзвичайних ситуацій про підсумки спеціального об’єктового навчання
з питань цивільного захисту
120. Журнали обліку підготовки спеціалізованих служб і формувань
цивільного захисту
121. Журнал обліку протипожежних тренувань
122. Журнал обліку протиаварійних тренувань і навчальних тривог
123. Звіт про організацію проведення спеціального об’єктового навчання
(об’єктового тренування) з питань
124. Витяг з розпорядження міського голови (голови райдержадміністрації) Наказ МНС України від 07.06.2011р. №
про створення консультаційних 587 «Про
пунктів на території міста (села, затвердження
селища) Методичних
125. Наказ керівника ЖЕО, сільської рекомендацій щодо
(селищної) ради, при якій створено порядку створення,
пункт, про його створення та обладнання та
організацію роботи забезпечення
126. Список працівників функціонування
консультаційного пункту з питань консультаці йних
цивільного захисту пунктів з питань
127. Положення про консультаційний цивільного захисту
пункт при житлово-
128. План роботи пункту на рік експлуатаці йних
129. Графік надання консультацій з організаціях та
питань цивільного захисту сільських
працівниками консультаційного (селищних) радах»
пункту
130. Журнал обліку консультацій

Дивитися також